Hoe sluit ik me aan bij een sociaal verzekeringsfonds? (2023)

Stap 1: Regel je aansluiting sociaal verzekeringsfonds vóór je start!

Wil je als zelfstandige genieten van een geboortepremie en kinderbijslag, een uitkering vanaf de 8ste dag dat je ziek bent, een pensioen… dan is je aansluiting bij een erkend sociaal verzekeringsfonds zoals Acerta een must. Het is trouwens wettelijk verplicht. Heb je een vennootschap, dan moet je die ook aansluiten. Hoe doe je dat? Wanneer moet de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds precies gebeuren? En hoeveel bijdragen moet je betalen? We zetten het hier op een rij.

Leestijd: Later lezen?

Hoe sluit ik me aan bij een sociaal verzekeringsfonds? (1)

De wet schrijft voor dat je jezelf als zelfstandige verplicht moet inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds. Je staat voortaan immers zelf in voor je sociale zekerheid en dat wordt geregeld via een sociaal verzekeringsfonds zoals Acerta.

Goed geïnformeerd naar je start als zelfstandige? Hier vind je alle startersvragen en –antwoorden op een rij >

Stap 2: Timing is alles

Wil je starten als zelfstandige? Dan heb je tijd om je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds te regelen. Je kan je al 6 maanden vóór de start van je zaak registreren. Maar je mag niet starten vooraleer je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds administratief geregeld is. Stel het dus niet uit, want de boetes kunnen flink oplopen. En dat is geen goed begin!

Start je met een vennootschap? De aansluiting van de vennootschap zelf moet gebeuren binnen de drie maanden nade neerlegging van de oprichtingsakte. Maar zelf, als mandataris, moet je aansluiten ten laatste de dag vóór de start van je activiteit. Dat betekent: vóór de neerlegging van de oprichtingsakte. Voor een BV of NV moet je hiervoor naar de notaris, voor een CV, een CommV of een VOF gebeurt dit onderhands.

Starten met Acerta

Regel je aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds

(Video) Belgian Nationality Application/How To Apply Belgian Nationality/Tips To Avoid Mistakes/ Procedures

Stap 3: Gestart! Betaald? Oké!

Wat is een sociaal verzekeringsfonds? Via je sociaal verzekeringsfonds betaal je elk kwartaal je sociale bijdragen. In ruil daarvoor krijg je een sociaal vangnet:

 • recht op gezondheidszorg,

 • een uitkering vanaf de 8ste dag dat je ziek bent,

 • je hebt recht op een geboortepremie en kinderbijslag,

 • een wettelijk pensioen,
 • overbruggingsrecht,

 • mantelzorg ,..

Je krijgt hiervoor per kwartaal een afrekening voor je sociale bijdragen. Goed nieuws: als je op tijd aangesloten bent, krijg je uitstel van betaling voor de eerste twee kwartalen nadat je gestart bent.

Hoeveel bedragen de bijdragen voor een zelfstandige in hoofdberoep?
En hoe zit het met de aansluiting sociaal verzekeringsfonds in bijberoep?
Via deze link kom je het allemaal te weten>

Betaal tijdig, want de boetes bij laattijdige betalingen kunnen oplopen tot 3% per kwartaal achterstand en een eenmalige verhoging van 7% per jaar als de bijdrage op 31/12 nog niet betaald is. Een tijdige betaling betekent dat het bedrag uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal op de rekening van je sociaal verzekeringsfonds staat.

Tip: voer de overschrijving uit rond de 20ste van de derde maand van elk kwartaal.

Stap 4: Aansluiting sociaal verzekeringsfonds: must of niet?

Sommige functies en beroepen vereisen in bepaalde gevallen geen aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds.

(Video) Melanoom Info Webinar serie 2: behandeling en uitzaaiingen oogmelanoom

 • journalist, perscorrespondent, als je op basis van een andere beroepsactiviteit of een uitkering volledige sociale rechten krijgt (bv. als werknemer of gepensioneerde). Informeer bij je sociaal verzekeringsfonds!

 • mandaten bij een overheidsinstantie, beroepsorganisatie of vakbond;

 • onbezoldigde mandaten bij een vennootschap.

Ben je niet zeker? Acerta checkt het vooraf voor jou.

Piepjong, of niet meer zo jong

Wil je al als tiener een zaak starten? Fantastisch! Maar voor een aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds zal je moeten wachten tot het kwartaal waarin je 18 kaarsjes uitblaast.

Wil je er wat later aan beginnen? Ook dat kan perfect! Ben je 65+, of heb je een loopbaan van 45 jaar, dan mag je onbeperkt bijverdienen.

Ontdek hoe je een zelfstandig statuut combineert met je pensioen

Vrij beroep

Ookintellectuele en vrije beroepen hebben een ondernemingsnummer nodig.

Bij Acerta sla je online twee vliegen in één klap: je regelt je aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds én je inschrijving in de KBO voor je ondernemingsnummer is ook meteen geregeld. Net zoals andere starters moet je je aansluiten ten vroegste 6 maanden vóór de aanvangsdatum en ten laatste vóór de start van je activiteit.

Lees meer over vrije beroepen

Meewerkende echtgenoot van een zelfstandige

Ben je als meewerkende echtgenoot of echtgenotemee actief in de zaak van je partner? Dan is je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds net zo goed een must. Dit geldt trouwens ook voor mensen die wettelijk samenwonen

Starten als meewerkende echtgeno(o)t(e)

Helper in een eenmanszaak

Steek je meer dan 90 dagen per jaar een handje toe in een eenmanszaak? Dan moet je ook je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds regelen. Wie minder dan 90 dagen per jaar helpt, maar wel op regelmatige basis, moet zich eveneens aansluiten.

Daarnaast mogen helpers ten vroegste aansluiten vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 20 worden, tenzij ze al eerder gehuwd zijn. Student-helpers (studenten met recht op kinderbijslag, tot maximaal 25 jaar) zijn niet verzekeringsplichtig.

(Video) Infosessie scheidsrechters 20220728

Helper of helpster: welke rechten heb ik?

Mandataris of werkende vennoot

Als mandataris van een vennootschap (bestuurder, zaakvoerder, of eventuele vereffenaar) word je beschouwd als zelfstandige op de dag van je benoeming. Je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds gebeurt dus ten laatste op die dag. Dat is vaak dezelfde dag waarop de zaak wordt opgericht, maar je kan bijvoorbeeld in je oprichtingsakte bepalen dat de vennootschap pas later actief wordt.

Werkende vennoten moeten zich aansluiten vanaf het moment waarop ze werkende vennoot worden. Dat moet dus niet per se op de dag van de oprichting zijn.

Onbezoldigde mandataris

Vervul je een functie in een vennootschap, maar word je er niet voor betaald? Dan ben je een onbezoldigde mandataris.Onder bepaalde voorwaarden ben je hiervoor niet verzekeringsplichtig als zelfstandige. Je moet dan drie zaken aantonen:

 1. je mag naast het onbezoldigd mandaat geen enkele andere activiteit uitoefenen in de vennootschap (geen boekhoudkundige, commerciële, administratieve of andere taken). Doe je dat wel, dan ben je werkende vennoot of heb je een uitvoerende functie op zelfstandige basis.

 2. je mandaat moet als onbezoldigd beschreven zijn in de statuten van je vennootschap, of de raad van bestuur of algemene vergadering heeft uitdrukkelijk beslist tot de kosteloosheid.

 3. je geniet in de praktijk geen enkel voordeel (ook geen voordelen in natura) vanwege je functie als mandataris (ook geen belastingvoordeel).

Stille vennoot

Een stille vennoot is iemand dieenkel aandelen heeft. Deze moet zich niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Ik heb een vennootschap

Ook vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners moeten zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Je dient je vennootschap ten laatste 3 maanden na de datum van neerlegging van de oprichtingsakte aan te sluiten.
Lees er hier meer over>

Sinds mei 2019 is de vennootschapswetgeving veranderd. Hier vind je alle informatie van de overheid hierover.

Lees er hier meer over

(Video) Voorbereiding stoppen als zelfstandige - pensioen

Bij Acerta kan je je online registreren en in één klap ook je ondernemingsnummer aanvragen. Handig.

Starten met Acerta

Sluit me nu aan

Hoe sluit ik me aan bij een sociaal verzekeringsfonds? (2)

Gratis stappenplan

Stap voor stap naar je lancering

 • Bereid je start voor met alle info op één plaats
 • Stap voor stap de weg naar een carrière als zelfstandige
 • Gepersonaliseerd en op maat van jouw zaak of praktijk

Download nu je stappenplan

Hoe sluit ik me aan bij een sociaal verzekeringsfonds? (3)

Heb je nog vragen?

Alle starters zitten met vragen. Dat is normaal. Een duidelijk antwoord is wat jij nu wil. Ook dat is normaal.

(Video) Ik ben het levende voorbeeld van spelletjes! - Sergio Gentle - De Dave podcast

Bekijk alle startersvragen Bekijk alle startersvragen voor dit topic

Videos

1. Webinar: Hoe flexibel is een flexibel verloningsplan?
(HR Talents)
2. IQual: wat is het en hoe ervaren tandartsen het?
(KNMT)
3. Webinar: als professional aan de slag in de cultuursector (replay)
(Cultuurloket)
4. Online workshop | Je eigen boekhouding voeren
(Gentrepreneur)
5. Sluit een zelfstandige aan in 120 seconden!
(Acerta)
6. De eerste stappen op de arbeidsmarkt
(KVCV)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated: 04/08/2023

Views: 6471

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.